• Dołącz do nas

Regulamin uzyskania nagrody "Imienne miejsce na stadionie"

REGULAMIN

UZYSKANIA NAGRODY „IMIENNE MIEJSCE NA STADIONIE”

 

I.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

1)       Projektodawca – POGOŃ SZCZECIN S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin, KRS 0000285971.

2)       Wspierający – osoba, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, która wsparła środkami finansowymi przedsięwzięcie Projektodawcy w zamian za pozyskanie Nagrody.

3)       Nagroda „Imienne miejsce na Stadionie” – nagroda oferowana w czterech różnych wariantach w ramach akcji crowdfundingowej „W pogoni za Stadionem” prowadzonej w ramach Serwisu na zlecenie Projektodawcy.

4)       Nagroda – Nagroda Standard, Nagroda Premium, Nagroda VIP lub Nagroda Super VIP, stanowiące warianty nagrody „Imienne miejsce na Stadionie”.

5)       Nagroda Standard - nagroda „Imienne miejsce na Stadionie” stanowiąca ogół rzeczy i praw nabytych przez Wspierającego wskutek wsparcia finansowego Projektu, na które składają się: Certyfikat potwierdzający udział w akcji „W pogoni za Stadionem”, w tym nabycie nagrody „Imienne miejsce na Stadionie”, Certyfikat potwierdzający posiadanie imiennego krzesełka stadionowego, tabliczka imienna umieszczona na krzesełku widowni Stadionu.

6)       Nagroda Premium - nagroda „Imienne miejsce na Stadionie” stanowiąca ogół rzeczy i praw nabytych przez Wspierającego wskutek wsparcia finansowego Projektu, na które składają się: Certyfikat potwierdzający udział w akcji „W pogoni za Stadionem”, w tym nabycie nagrody „Imienne miejsce na Stadionie”, Certyfikat potwierdzający posiadanie imiennego krzesełka stadionowego, tabliczka imienna umieszczona na krzesełku widowni Stadionu, prawo pierwszeństwa zakupu biletów lub karnetów na mecze piłkarskie zespołu Pogoni Szczecin odbywające się na Stadionie, z prawem do rezerwacji krzesełka oznaczonego imienną tabliczką.

7)       Nagroda VIP - nagroda „Imienne miejsce na Stadionie” stanowiąca ogół rzeczy i praw nabytych przez Wspierającego, wskutek wsparcia finansowego Projektu, na które składają się: Certyfikat potwierdzający udział w akcji „W pogoni za Stadionem”, w tym nabycie nagrody „Imienne miejsce na Stadionie”, Certyfikat potwierdzający posiadanie imiennego krzesełka stadionowego w strefie VIP, tabliczka imienna umieszczona na krzesełku widowni Stadionu, prawo pierwszeństwa zakupu biletów lub karnetów na mecze piłkarskie zespołu Pogoni Szczecin odbywające się na Stadionie, z prawem do rezerwacji krzesełka oznaczonego imienną tabliczką.

8)       Nagroda Super VIP - nagroda „Imienne miejsce na Stadionie” stanowiąca ogół rzeczy i praw nabytych przez Wspierającego, wskutek wsparcia finansowego Projektu, na które składają się: Certyfikat potwierdzający udział w akcji „W pogoni za Stadionem”, w tym nabycie nagrody „Imienne miejsce na Stadionie”, Certyfikat potwierdzający posiadanie imiennego krzesełka stadionowego w strefie Super VIP, tabliczka imienna umieszczona na krzesełku widowni Stadionu, prawo pierwszeństwa zakupu biletów lub karnetów na mecze piłkarskie zespołu Pogoni Szczecin odbywające się na Stadionie, z prawem do rezerwacji krzesełka oznaczonego imienną tabliczką.

9)       Stadion – przebudowany stadion piłkarski w Szczecinie – Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, położony przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie; przy czym rozpoczęcie przebudowy planowane jest w roku 2017, a jej zakończenie – w roku 2020.

10)   Serwis - społecznościowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.fans4club.com, służący wspieraniu kreatywnych projektów w różnych dziedzinach życia, stanowiący własność Fans4club sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

11)   Regulamin – niniejszy regulamin uzyskania nagrody „Imienne miejsce na Stadionie”.

2.       Pozostałym pojęciom zastosowanym w niniejszym Regulaminie, które nie zostały odrębnie zdefiniowane w ust.1 powyżej, należy przypisać znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu Fans4club opublikowanym na stronie www.fans4club.com.

3.       Regulamin określa zasady i warunki uzyskania przez Wspierającego Nagrody.

4.       Nagroda Premium oraz Nagroda Standard, w tym wszelkie związane z nią prawa, nabywane są przez Wspierającego bezterminowo.

II.     UMOWA NABYCIA NAGRODY

1.       Warunkiem uzyskania Nagrody przez Wspierającego jest zawarcie umowy z Projektodawcą, poprzez:

1)       dokonanie przez Wspierającego wyboru Nagrody w Serwisie;

2)       dokonanie płatności za Nagrodę (w wysokości kwoty wskazanej w Serwisie).

2.       Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją przez Wspierającego warunków Regulaminu (warunków uzyskania i realizacji Nagrody) .

3.       Zawarcie umowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wspierającego na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją Nagrody, w tym związanych z umieszczeniem jego danych osobowych na imiennej tabliczce montowanej na krzesełku widowni Stadionu, a także z uprzywilejowanym nabywaniem biletów wstępu lub karnetów na mecze piłkarskie z udziałem drużyny Pogoni Szczecin organizowane na Stadionie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).

III.    OBOWIĄZKI PROJEKTODAWCY. TERMIN REALIZACJI NAGRODY

1.       Projektodawca zobowiązuje się do następujących świadczeń na rzecz Wspierającego, składających się na Nagrodę:

1)       doręczenia Wspierającemu Certyfikatu (z indywidualnie oznaczonym numerem) potwierdzającego udział w akcji „W pogoni za Stadionem”, w tym nabycie przez niego Nagrody;

2)       wykonania tabliczki imiennej zawierającej imię i nazwisko albo – na warunkach wskazanych w ust.2 poniżej - nazwę (firmę) Wspierającego oraz umieszczenia jej na wybranym przez Wspierającego krzesełku widowni Stadionu; Wspierający będzie mógł dokonać wyboru numeru krzesełka spośród miejsc wskazanych przez Projektodawcę przynajmniej na 3 (trzy) miesiące przed dniem uroczystego otwarcia Stadionu po przebudowie; O terminie wyboru miejsca i trybie dokonania tego wyboru, Projektodawca poinformuje Wspierającego w drodze mailowej (na adres e-miał wskazany przez Wspierającego przy rejestracji w Serwisie). Po wyborze miejsca, Wspierający otrzyma od Projektodawcy Certyfikat potwierdzający posiadanie imiennego krzesełka stadionowego. 

3)       zapewnienia Wspierającemu pierwszeństwa zakupu biletów lub karnetów na mecze piłkarskie organizowane na Stadionie z udziałem drużyny piłkarskiej Pogoń Szczecin, z prawem do rezerwacji krzesełka oznaczonego imienną tabliczką wskazaną w pkt 2) powyżej – dotyczy wyłącznie Nagrody Premium oraz Nagrody VIP i Nagrody Super VIP.

2.       Wspierający, którzy nabyli Nagrodę VIP lub Nagrodę Super VIP, uprawnieni będą do wskazania na tabliczce imiennej, o której mowa w ust.1 pkt 2) powyżej, nazwy firmy, pod warunkiem uprzedniego zawarcia z Projektodawcą umowy sponsoringowej, której przedmiotem jest udzielenie przez Wspierającego wsparcia finansowego dla działalności Projektodawcy. Projektodawca zastrzega, iż łączna liczba krzesełek stadionowych opatrzonych tabliczką z nazwą tej samej firmy, wynosi max. 10 miejsc.

3.       Świadczenia i prawa wskazane w ust.1 pkt 2) i 3) oraz w ust.2 powyżej, podlegają realizacji począwszy od dnia uroczystego otwarcia Stadionu po jego przebudowie.

4.       Certyfikat, o którym mowa w ust.1 pkt 1) powyżej, Wspierający otrzyma w okresie 75 dni licząc od zakończenia kampanii Projektu.

5.       Pierwszeństwo zakupu biletów opisane w ust.1 pkt 3) powyżej, polega na umożliwieniu Wspierającemu nabycia biletu lub karnetu na mecze piłkarskie z udziałem zespołu Pogoni Szczecin, w tzw. okresie przedsprzedaży, nie krótszym jednak niż 2 (dwa) dni przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży publicznej biletów/karnetów. Jeżeli Wspierający w okresie przedsprzedaży biletów nie skorzysta ze swego prawa pierwszeństwa nabycia biletu/karnetu z rezerwacją miejsca (krzesełka z imienną tabliczką), Projektodawca uprawniony jest do oferowania w sprzedaży publicznej biletu na to miejsce.

6.       Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie (uszkodzenie) lub usunięcie (w tym kradzież) z krzesełka widowni Stadionu imiennej tabliczki wskazanej w ust.1 pkt 2) lub ust.2 powyżej. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub usunięcia tabliczki imiennej, Wspierający może zwrócić się do Projektodawcy o odpłatne wykonanie i umocowanie nowej tabliczki imiennej. Wspierający nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania, montowania, wymiany itp. tabliczki imiennej wskazanej w ust.1 pkt 2) lub ust.2 powyżej.

IV.                 PRZENIESIENIE PRAWA DO NAGRODY

1.       Wspierający jest uprawniony do przeniesienia nabytej przez niego Nagrody na osobę trzecią, z zachowaniem poniższych warunków.

2.       Przeniesienie praw do Nagrody jest skuteczne wobec Projektodawcy z chwilą otrzymania przez Projektodawcę pisemnego zawiadomienia o dokonaniu przelewu (przesłanego na adres siedziby Projektodawcy)Zawiadomienie – sporządzone przez Wspierającego lub osobę trzecią nabywającą Nagrodę od Wspierającego – powinno obejmować dane osobowe nabywcy (imię i nazwisko oraz PESEL, albo nazwę/firmę, siedzibę oraz NIP), numer Certyfikatu potwierdzającego posiadanie imiennego krzesełka stadionowego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją Nagrody, w tym związanych z uprzywilejowanym nabywaniem biletów wstępu/karnetów na mecze piłkarskie z udziałem drużyny Pogoni Szczecin organizowane na Stadionie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz.926 ze zm.).

3.       Przeniesienie praw do Nagrody nie skutkuje zmianą imiennej tabliczki zamieszczonej na krzesełku widowni Stadionu, zawierającej dane osobowe Wspierającego. Nabywca Nagrody może zwrócić się do Projektodawcy o zmianę tej tabliczki i umieszczenie na krzesełku nowej tabliczki imiennej zawierającej jego dane osobowe, za odrębnym wynagrodzeniem ustalonym przez Projektodawcę. Do nabywcy Nagrody VIP lub Nagrody Super VIP odpowiednie zastosowanie ma pkt III ust. 2 Regulaminu.

V.                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Projektodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych zgodnie z Regulaminem. Zmiana Regulaminu obowiązuje począwszy od dnia opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Projektodawcy lub w Serwisie. O treści planowanych zmian Regulaminu Projektodawca zobowiązuje się zawiadomić na swej stronie internetowej co najmniej 7-dni przed opublikowaniem nowej wersji Regulaminu.

2.       Regulamin jest dostępny w siedzibie Projektodawcy oraz na stronie internetowej Projektodawcy (www.pogonszczecin.pl).

Facebook - dołącz do nas

[Zamknij]
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.